معنی و ترجمه کلمه swivel به فارسی swivel یعنی چه

swivel


نوسان کردن ،روى محور گرداندن يا گرديدن چرخيدن ،نوسان ،مفصل گردان ،هرزه گرد( ماهيگيرى)،مفصل گردنده ،مدبر،اتصال گردنده اتصال لولايى ،چرخيدن ،گشتن ،حلقه خود گرد،گردنده ،حلقه گردان ،قسمت گردند ه ميخ ياپيچ سرپهن ،روى محورگرديده ،چرخاندن
علوم مهندسى : حلقه گردان
معمارى : لولاى پاشنه گرد
ورزش : هرزه گرد
علوم نظامى : چشمى خود گرد
علوم دريايى : چشمى خود گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها