معنی و ترجمه کلمه sympathetic nervous system به فارسی sympathetic nervous system یعنی چه

sympathetic nervous system


(م.م -.تش ).دستگاه عصبى خود کار،دستگاه عصبى سمپاتيک
روانشناسى : دستگاه عصبى سمپاتيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها