معنی و ترجمه کلمه synchronize به فارسی synchronize یعنی چه

synchronize


مطابق بودن ،همزمان شدن با هم مطابق کردن ،هماهنگ کردن هماهنگ شدن ،سنکرون کردن ،همدور کردن ،همگاه بودن ،همزمان کردن ،از حيث زمان باهم مطابق کردن ،انطباق زمانى داشتن
علوم مهندسى : با هم اتصال دادن
علوم هوايى : همزمان کردن
علوم نظامى : همزمان بودن هماهنگ کردن حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها