معنی و ترجمه کلمه synchronizing pulses به فارسی synchronizing pulses یعنی چه

synchronizing pulses


الکترونيک : ضربه هاى همزمان سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها