معنی و ترجمه کلمه tabulate به فارسی tabulate یعنی چه

tabulate


جدول بندى کردن ،فهرست کردن ،مسطح کردن ،تخت کردن ،تخت ،مسطح ،هموار
کامپيوتر : جدول بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها