معنی و ترجمه کلمه tactic به فارسی tactic یعنی چه

tactic


تدابير جنگى ،روش جنگيدن در ميدان جنگ ،جنگ فن ،جنگ فنى ،وابسته به رزم شيوه ،ماهردرفنون جنگى ،تاکتيک يا رزم ارايى
ورزش : تاکتيک
علوم نظامى : فن جنگ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها