معنی و ترجمه کلمه tactical element به فارسی tactical element یعنی چه

tactical element


عنصر تاکتيکى ،يکان رزمى
علوم نظامى : يکان تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها