معنی و ترجمه کلمه take off به فارسی take off یعنی چه

take off


جهش کردن ،کندن ،برداشتن ،پرواز کردن هواپيما،بردن ،کم کردن ،سرکشيدن ،اداى کسى را دراوردن
بازرگانى : خيز . يکى از مراحل توسعه اقتصادى در نظريه روستو
ورزش : بلند شدن دونده از زمين
علوم نظامى : شروع به پرواز به پرواز درامدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها