معنی و ترجمه کلمه take your mirks به فارسی take your mirks یعنی چه

take your mirks


ورزش : فرمان بجاى خود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها