معنی و ترجمه کلمه tangent modules theory به فارسی tangent modules theory یعنی چه

tangent modules theory


عمران : تئورى ضريب ارتجاعى مماسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها