معنی و ترجمه کلمه tansey به فارسی tansey یعنی چه

tansey


( )tansy(گ ش ).کاسنى برى تلخ مزه)tanacetum(

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها