معنی و ترجمه کلمه tantamount به فارسی tantamount یعنی چه

tantamount


برابر،معادل ،هم کف ،همپايه ،بمثابه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها