معنی و ترجمه کلمه tape copy به فارسی tape copy یعنی چه

tape copy


پيام نوار شده
علوم نظامى : پيام ضبط شده روى نوارضبط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها