معنی و ترجمه کلمه tare به فارسی tare یعنی چه

tare


وزن ظرف ،وزن بسته بندى ،وزن وسيله حمل ،وزن خالص( بدون احتساب وزن ظروف)،وزن خالص چيزيرا احتساب کردن ،(گ.ش ).ويسياى صحرايى ،ماشک
بازرگانى : تفاوت وزن خالص و وزن ناخالص
علوم نظامى : وزن مجاز يک ظرف
علوم دريايى : وزن مجاز يک ظرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها