معنی و ترجمه کلمه task state descriptor به فارسی task state descriptor یعنی چه

task state descriptor


توصيف گر حالت کار
کامپيوتر : توصيف کننده وضعيت وظيفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها