معنی و ترجمه کلمه task به فارسی task یعنی چه

task


ماموريت ،تکليف ،امرمهم ،وظيفه ،زياد خسته کردن ،بکارى گماشتن ،تهمت زدن ،تحميل کردن
علوم مهندسى : کار
کامپيوتر : تکليف
قانون ـ فقه : وظيفه
روانشناسى : تکليف
بازرگانى : کار
علوم نظامى : شغل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها