معنی و ترجمه کلمه taste nerves به فارسی taste nerves یعنی چه

taste nerves


روانشناسى : اعصاب چشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها