معنی و ترجمه کلمه taste papillae به فارسی taste papillae یعنی چه

taste papillae


روانشناسى : پرزهاى چشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها