معنی و ترجمه کلمه tax haven به فارسی tax haven یعنی چه

tax haven


پناهگاه مالياتى ،ماواى مالياتى ،بهشت مالياتى ،نرخ پائين ماليات پيشنهادى ،(اغلب به شرکتهاى خارجى)
بازرگانى : محل امن ازنظر ماليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها