معنی و ترجمه کلمه tea set به فارسی tea set یعنی چه

tea set


)tea service(سرويس چاى خورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها