معنی و ترجمه کلمه technique به فارسی technique یعنی چه

technique


اسلوب کار،روش يا فن اجراى کار،اسلوب ،شگرد،فن ،اصول مهارت ،روش فنى ،تکنيک ،شيوه
علوم مهندسى : مهارت
معمارى : مهارت
روانشناسى : تکنيک
بازرگانى : تکنيک
ورزش : فن ،تکنيک
علوم نظامى : فنون انجام کار يا توليد وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها