معنی و ترجمه کلمه telephone frequency به فارسی telephone frequency یعنی چه

telephone frequency


بسامه تلفنى
علوم مهندسى : فرکانس صحبت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها