معنی و ترجمه کلمه tell off به فارسی tell off یعنی چه

tell off


شمردن وکنارگذاردن ،تعيين کردن ،توبيخ کردن ،مردود شمردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها