معنی و ترجمه کلمه tend goal به فارسی tend goal یعنی چه

tend goal


دروازه بانى
ورزش : حفظ دروازه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها