معنی و ترجمه کلمه tender به فارسی tender یعنی چه

tender


پيشنهاد در مزايده يا مناقصه ،پيشنهاد اداى دين ،درخواست ،دقيق ،ترد ونازک ،باريک ،محبت اميز،باملاحظه ،حساس بودن ،ترد کردن ،لطيف کردن ،انبار،ارائه دادن ،تقديم کردن ،پول رايج ،مناقصه ،مزايده ،پيشنهاد دادن
عمران : مناقصه
معمارى : پيشنه اد مناقصه
قانون ـ فقه : مناقصه ،وجهى که خوانده براى اثبات امادگيش در مورد اداى دين خواهان به دادگاه عرضه مى کند
بازرگانى : مناقصه ،مزايده ،پيشنهاد
ورزش : قايق کوچک نامتعادل
علوم نظامى : کشتى مادر
علوم دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده