معنی و ترجمه کلمه terminal rig به فارسی terminal rig یعنی چه

terminal rig


ورزش : طعمه راهنما و وزنه وصل به انتهاى نخ ماهيگيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها