معنی و ترجمه کلمه terrain appreciation به فارسی terrain appreciation یعنی چه

terrain appreciation


علوم نظامى : ارزيابى و بررسى وضع زمين منطقه از نظر نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها