معنی و ترجمه کلمه terrain features به فارسی terrain features یعنی چه

terrain features


عوارض زمين
علوم نظامى : پستى و بلنديهاى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها