معنی و ترجمه کلمه territoriality به فارسی territoriality یعنی چه

territoriality


)territorialism(سيستم ارباب ورعيتى ،ايجاد حکومت مستقل ناحيه اى ،کليسا سالارى
روانشناسى : بوم پايى
زيست شناسى : قلمروگرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها