معنی و ترجمه کلمه terrorist به فارسی terrorist یعنی چه

terrorist


تروريست ، )terroristic(ارعابگر،طرفدار ارعاب وتهديد
قانون ـ فقه : ادمکش سياسى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها