معنی و ترجمه کلمه the army lost heavily به فارسی the army lost heavily یعنی چه

the army lost heavily


ارتش تلفات سنگين داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها