معنی و ترجمه کلمه the cardinal humours به فارسی the cardinal humours یعنی چه

the cardinal humours


چهار ابگونه ،اخلاط چهارگانه ،چار طبع ،چارخلط( خون و بلغم وصفرا) ...

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها