معنی و ترجمه کلمه the concert of europe به فارسی the concert of europe یعنی چه

the concert of europe


دول متوافق اروپا
قانون ـ فقه : منظور دولى هستند که پس از شکست ناپلئون اول در سال 1815 در کنفرانس وين سياست خارجى خود را با هم هماهنگ ساختند و اين هماهنگى بخصوص در زمينه مسائل مربوط به بالکان و عثمانى محسوس بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها