معنی و ترجمه کلمه the drop the veil به فارسی the drop the veil یعنی چه

the drop the veil


تورى يانقاب خودراپايين انداختن ،روى خودراپوشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها