معنی و ترجمه کلمه the end sanctifies the means به فارسی the end sanctifies the means یعنی چه

the end sanctifies the means


خوبى وبدى وسائل رسيدن بمقصودى پس از رسيدن به ان مقصودمعلوم ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها