معنی و ترجمه کلمه the food was smoked به فارسی the food was smoked یعنی چه

the food was smoked


خوراک بوى دود ميداد،خوراک بوى دود گرفته بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها