معنی و ترجمه کلمه the lot fell upon me به فارسی the lot fell upon me یعنی چه

the lot fell upon me


پشک بمن افتاد،قرعه بنام من اصابت کرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها