معنی و ترجمه کلمه the machine is in operation به فارسی the machine is in operation یعنی چه

the machine is in operation


ماشين در گردش است ،ماشين داير است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها