معنی و ترجمه کلمه the occurrences of the day به فارسی the occurrences of the day یعنی چه

the occurrences of the day


پيشامد هاى روز،رويداهاى يا وقايع روز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها