معنی و ترجمه کلمه the parliament is sitting به فارسی the parliament is sitting یعنی چه

the parliament is sitting


مجلس منعقداست

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها