معنی و ترجمه کلمه the pipe thawed به فارسی the pipe thawed یعنی چه

the pipe thawed


يخ توى لوله اب شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها