معنی و ترجمه کلمه the point of an arrow به فارسی the point of an arrow یعنی چه

the point of an arrow


پيکان( تير)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها