معنی و ترجمه کلمه the right side of a fabric به فارسی the right side of a fabric یعنی چه

the right side of a fabric


روى پارچه( دربرابرپشت پارچه)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها