معنی و ترجمه کلمه the root of all kinds of evil به فارسی the root of all kinds of evil یعنی چه

the root of all kinds of evil


سرچشمه همه بديها،منشاهمه فسادها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها