معنی و ترجمه کلمه the scarlet woman به فارسی the scarlet woman یعنی چه

the scarlet woman


شهر رم( که درمکاشفه يوحنا تشبيه بفاحشه سرخ پو ش گرديده است)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها