معنی و ترجمه کلمه the watch is warranted به فارسی the watch is warranted یعنی چه

the watch is warranted


خوبى ساعت( ازطرف کارخانه ) ضمانت شده است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها