معنی و ترجمه کلمه their principal food is rice به فارسی their principal food is rice یعنی چه

their principal food is rice


خوراک عمده انها برنج است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها