معنی و ترجمه کلمه theory of effective demand determination به فارسی theory of effective demand determination یعنی چه

theory of effective demand determination


نظريه تقاضاى موثر
بازرگانى : اصطلاح کينز براى تقاضاى کل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها