معنی و ترجمه کلمه thermal stress به فارسی thermal stress یعنی چه

thermal stress


علوم مهندسى : تنش حرارتى
عمران : تنش حرارتى
علوم نظامى : ازمايش اثر حرارت تشعشعى راديواکتيويته مقاومت در مقابل اثر فرساينده حرارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها