معنی و ترجمه کلمه thermionic tube به فارسی thermionic tube یعنی چه

thermionic tube


لوله الکترونى که دران الکترون بوسيله حرارت دادن به الکترود منتشر ميشود،لوله گرمايونى
الکترونيک : لامپ گرميونايى
علوم هوايى : لوله ترمويونيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها